Skoolreëls

 

’n Hoë premie word op goeie orde, sekuriteit en dissipline by Laerskool Unika geplaas, daarom die volgende algemene skoolreëls.

Tree altyd hoflik en met respek teenoor mede-skoliere, onderwysers en besoekers op.

’n Kultuur van akademie, kultuur en sportontwikkeling moet te alle tye nagestreef word.

Geen leerder mag inbreuk maak op ’n ander leerder se onderrigtyd of om ’n ander leerder liggaamlik skade te berokken nie.

  SKOOLTYE EN AANTREE

 • Skoolhekke word soggens om 06:00 oopgesluit.

 • Skool begin stiptelik om 07:30 – hekke word daarna gesluit.

 • Skoolhekke word weer oopgemaak om 13:00 en toegesluit om 18:00.

 

  AFWESIGHEDE

 • Wanneer ’n leerder afwesig is, moet ’n brief van die ouer/voog by registeronderwyser ingehandig word.

 • Afwesigheid van langer as 3 dae, moet ’n doktersertifikaat ingehandig word.

 • Indien ’n leerders aaneenlopend vir 12 skooldae afwesig is, word ’n leerder gederegistreer. 

 • Leerders is self verantwoordelik om enige akademiese werk in te haal tydens sy/haar afwesigheid.

 

  VERLAAT VAN SKOOLTERREIN GEDURENDE SKOOLURE

 • Geen leerder verlaat die skoolgronde sonder toestemming gedurende skoolure of wanneer ’n leerder nie by die kantoor uitgeteken is nie.

 • Geen leerder mag buite die skoolhekke vir ‘n ouer/voog wag nie.

 • Skool is verplig om statistieke aan departement deur te gee van leerders wat op gereelde basis gedurende skoolure uitgekeken word.

 

  LAAT OPDAAG

 • Leerder meld in kantoor by ontvangsdame aan.

 • Gereelde laatkommery word by die departement aangemeld.

 

  SKOOLTERREIN

 • Geen hardlopery word op stoepe en trappe toegelaat nie.

 • Geen balspelery tussen geboue, in die skoolsaal en op stoepe word  toegelaat nie.

 • Geen klipgooiery, afgly teen walle en boomklimmery word toegelaat nie.

 • Gebiede tussen parkeerterreine en kleuterskool is verbode.

 • Vernielsugtigheid van struike, bome of plante is ontoelaatbaar.

 • Enige vorm van vandalisme sal deur die betrokke leerder/s se ouers/voogde vereffen en / of herstel word.

 • Geen rolskaatse of fietse word op stoepe toegelaat nie.

 • Geboue en terrein word te alle tye skoon en netjies gehou – gooi vullis in die vullisdromme.

 

  GEDRAG IN EN BUITE DIE KLASKAMER

 • Respekteer ander leerders en onderwysers se besittings.

 • Geen diefstal sal geduld word nie.

 • Geen leerder mag op skoolbanke, stoele, mure ens. krap of teken nie.

 • Oneerlikheid met toetse, eksamen en huiswerk is ontoelaatbaar.  Leerder sal nul kry vir die spesifieke vak a.g.v. oneerlikheid.

 • Toon respek teenoor ’n ander individu.

 

  KLASWISSELING

 • Leerders tree in rye voor klasse aan.

 • Klaswisseling vind ordelik en in rye plaas onder toesig van personeel.

 

  HANDBOEKE

 • Handboeke word met plastiek oorgetrek en skrifte met gekleurde voorblaaie wat voorsien word.

 • Slegs versterkte skooltasse is toelaatbaar.

 • Pas handboeke en skrifte baie netjies op.

 

  KLEEDKAMERS

 • Kleedkamers moet te alle tye skoon gehou word – laat dit soos wat jy dit wil gebruik.

 • Skooltasse word nie in kleedkamers gestoor nie.

 • Kleedkamers is nie ’n plek om te eet of te kuier nie.

 

  SELFONE EN ELEKTRONIESE TOERUSTING

 • Elektroniese toerusting word nie by skool toegelaat nie.

 • Leerders neem self verantwoordelikheid vir hul selfone en elektroniese toerusting.  

 • Selfone is nie toelaatbaar gedurende skoolure nie.

 • Selfone word slegs na-ure vir noodsituasies gebruik.

 • Skool neem geen verantwoordelikheid vir gesteelde selfone of enige elektroniese toerusting nie.

 • Skool neem geen verantwoordelikheid vir enige vorm van kuberboelie nie.

 

  SKOOLTASSE EN SPORTSAKKE

 • Slegs versterkte skooltasse is toelaatbaar.

 • Sportsakke word gedurende skoolure op afgebakende stoorplek gebêre.

 • Smiddae, gedurende sportoefeninge word alle skooltasse en sportsakke op pawiljoen vir sekuriteit en diefstal geplaas.

 • Skooltasse wat nie in klaskamers ingeneem kan word nie, word in ’n ry        teen die klaskamermuur geplaas.

 • Geen tasse word by trappe op en af getrek nie, dit word gedra.

  BOELIE EN SWAK TAALGEBRUIK

 • Geen vorm van boelie of swak taalgebruik word op skoolterrein of enige skoolaktiwiteit toegelaat nie.

 

  SIEKTE

 • Enige ongeval of voorval word by die kantoor aangemeld – geen leerder skakel self ’n ouer nie.

 • ’n Leerder wat gedurende skoolure siek word, word met ’n sieknota deur die onderwyser na die kantoor gestuur.

 • Geen siek leerder kontak sy/haar ouer self nie – sekretaresse sal ouer kontak, indien nodig.

 

  SPEELTERREIN

 • Klim- en klouterrame word slegs deur die Grondslagfase gebruik.

 • Intermediêre-, senior- en grondslagfase het aparte speelplek op die speelterrein.

 • Die pawiljoen is tot al die leerders se beskikking.

 

  KLEREDRAG EN SPORTTOERUSTING

 • Alle kledingstukke en sporttoerusting moet duidelik gemerk word.

 • Verlore kledingstukke wat nie in die week opgeëis word nie, word in die klerebank opgeneem.

 • Volle skool- en sportdrag is verpligtend.

 

  GEVAARLIKE SPEELGOED, -MIDDELS EN -WAPENS

 • Geen gevaarlike speelgoed, messe of gevaarlike wapens word by die skool toegelaat nie.

 • Enige dwelmmiddel, drank of rook word by skool verbied.

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur